LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • คณะทันตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
  • โรงพยาบาลบางโพ

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรสาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาปริทันตวิทยา

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - 17:00-19:00 น. - 09:00-17:00 น. -