LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • คณะทันตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
  • โรงพยาบาลบางโพ

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรสาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาปริทันตวิทยา

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
---17:00-19:00 น.-09:00-17:00 น.-