LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • ทันตแพทย์โรงพยาบาลชะอำจ.เพชรบุรี
  • ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศจ.เชียงใหม่
  • ทันตแพทย์โรงพยาบาลเมโย

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • ปริญญาโท University of Alabama at Birming Ham

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- 10:00-20:00 น. 10:00-19:00 น. - - - -