LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • ปฏิบัติงานวิชาชีพทันตแพทย์ตั้งแต่พ.ศ.2535
  • ปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมประดิษฐ์และรากเทียมตั้งแต่พ.ศ.2542ถึงปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • ปริญญาโทสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ซิดนีย์ ออสเตรเลีย

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย
  • สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
13:00-20:00 น.------