LCP Large Image

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทันตกรรมประดิษฐ์

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาชิกสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-10:00-16:00 น.09:30-12:00 น.----