LCP Large Image

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทันตกรรมประดิษฐ์

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาชิกสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- 10:00-16:00 น. 09:30-12:00 น. - - - -