LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • แพทย์ประจำโรงพยาบาลจงซานสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ซินเจียง มณฑลซินเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

วุฒิบัตร

  • หนังสือรับรองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • รองนายกสมาคมศาสตร์การแพทย์แผนจีนในประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
08.30 - 17.30 น. 08.30 - 17.30 น. 14.00 - 17.30 น. 08.30 - 17.30 น. 08.30 - 17.30 น. - -