LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • หัวหน้าแผนกศัลยกรรมประสาท กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
  • เลขาธิการสมาคมประสาทศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย
  • เลขานุการอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • ประสาทศัลยศาสตร์ แพทยสภา
  • Fellow in Neurosurgery University of Minnesota USA.
  • Certificate in Microsurgery University of Florida USA.

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมประสาทศัลยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - - - - 08:30-09:30 น.