LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2562-ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 ) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุสาขาประสาทจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ชมรมศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - 17:00-19:30 น. - - -