LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
  • อาจารย์แพทย์ สาขาจักษุวิทยา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้ชี่ยวชาญสาขาน้ำวุ้นตาและจอประสาทตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • แพทยสภา
  • ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
09:00-12:00 น.--17:00-19:30 น.17:00-19:30 น.17:00-19:30 น.-