Shopping Cart

No products in the cart.

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี

1,590 ฿5,290 ฿

มะเร็งปากมดลูก-รังไข่-เต้านม 3 มะเร็งร้าย…ภัยเงียบของผู้หญิง โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี

รหัสสินค้า: PPOPG23 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

มะเร็งปากมดลูก-รังไข่-เต้านม
3 มะเร็งร้าย…ภัยเงียบของผู้หญิง
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (LIQUID – BASED CYTOLOGY :PAP TEST)

Code.PPOPG22/001

ราคา 1,590 บาท (ราคาปกติ 1,710 บาท)

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (LIQUID – BASED CYTOLOGY :THIN PREP)

Code.PPOPG22/002

ราคา 1,790 บาท (ราคาปกติ 2,060 บาท)

ตรวจหาเชื้อ HPV DNA PCR HIGH RISK (15 GENOTYPE)

Code.PPOPG22/003

ราคา 1,590 บาท (ราคาปกติ 2,610 บาท)

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและหาเชื้อ HPV DNA PCR HIGH RISK (15 GENOTYPE+LIQUID – BASED CYTOLOGY)

Code.PPOPG22/004

ราคา 1,990 บาท (ราคาปกติ 3,010 บาท)

ตรวจอัลตราซาวนด์มดลูกและรังไข่ (ULTRASOND TVS)

Code.PPOPG22/005

ราคา 1,590 บาท (ราคาปกติ 2,810 บาท)

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + ตรวจอัลตราซาวนด์มดลูกและรังไข่

Code.PPOPG22/012

ราคา 2,890 บาท (ราคาปกติ 3,210 บาท)

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV + ตรวจอัลตราซาวนด์มดลูกและรังไข่

Code.PPOPG22/013

ราคา 3,290 บาท (ราคาปกติ 4,510 บาท)

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + ตรวจอัลตราซาวนด์มดลูกและรังไข่ + ตรวจดิจิตอลแมมโมแกรม

Code.PPOPG22/014

ราคา 5,290 บาท (ราคาปกติ 6,800 บาท)

*(ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ตามโปรแกรมและค่าบริการที่แผนกสูตินรีเวชแล้ว แต่ไม่รวมค่าแพทย์ ค่ายา และค่าอื่นๆ กรณีมีการรักษาเพิ่มเติม)

 

Program: ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (PAP TEST)

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (PAP TEST), ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (THIN PREP), ตรวจหาเชื้อ HPV DNA PCR HIGH RISK, ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและหาเชื้อ HPV DNA PCR HIGH RISK, ตรวจอัลตราซาวนด์มดลูกและรังไข่ (ULTRASOND TVS), ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + ตรวจอัลตราซาวนด์มดลูกและรังไข่, ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV + ตรวจอัลตราซาวนด์มดลูกและรังไข่, ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + ตรวจอัลตราซาวนด์มดลูกและรังไข่ + ตรวจดิจิตอลแมมโมแกรม