Shopping Cart

No products in the cart.

ทำไมผู้สูงอายุต้องตรวจสุขภาพ?

เหตุผลที่ผู้สูงวัย ควรตรวจสุขภาพเป็นประจำ

เมื่ออายุเพิ่มขึ้น สภาพร่างกายก็ย่อมมีการเสื่อมสภาพ ถดถอย อ่อนแอลงไปตามวัย ดังนั้นการตรวจสุขภาพในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็น เพราะเป็นเสมือนการค้นหาความผิดปกติของโรคที่ยังไม่แสดงอาการให้เห็น เพื่อนำไปสู่การป้องกัน วินิจฉัย และรักษาได้ตั้งแต่แรกเริ่ม ก่อนที่โรคร้ายจะลุกลาม

พญ.วรางคณา อิ่มฤทัยเจริญโชค อายุรแพทย์ประจำแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มีความชัดเจนของเรื่องนี้มาอธิบายให้ฟังค่ะ

Share
ผู้ที่เขียนบทความ
พญ. วรางคณา  อิ่มฤทัยเจริญโชค
พญ. วรางคณา อิ่มฤทัยเจริญโชค
อายุรแพทย์ประจำแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ข้อมูลแพทย์