Shopping Cart

No products in the cart.

I AM AND I DO ‘รู้ทันมะเร็ง ตรวจเจอก่อน รักษาได้’

Share
ผู้ที่เขียนบทความ
นพ. อาคม เชียรศิลป์
นพ. อาคม เชียรศิลป์
ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งโฮลิสติคโรงพยาบาลไทยนครินทร์, ผู้เชี่ยวชาญยารักษามะเร็ง คณะกรรมการอาหารและยา สธ., นายกสมาคมสหสาขาวิชาชีพบำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งแห่งประเทศไทย
ข้อมูลแพทย์