Shopping Cart

No products in the cart.

ขยายขอบเขตการวินิจฉัยความผิดปกติของเต้านมด้วย MRI

การทำ MRI BREAST ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในด้าน MRI Machine, Technique และที่สำคัญ Radiologist’s Experience ซึ่งทางโรงพยาบาลไทยนครินทร์ มี พญ.เพ็ญอำไพ ตันนาภัย รังสีแพทย์เชี่ยวชาญด้าน MRI BREAST โดยเฉพาะ

แล้วใครบ้าง ควรรับการตรวจความผิดปกติของเต้านมด้วย MRI หรืออยากรู้ว่าขั้นตอนในการทำ MRI BREAST คืออะไร วันนี้ พญ.พุทธิพร เนาวะเศษ ศัลยศาสตร์ทั่วไป และศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลไทยนครินทร์ พร้อมด้วยนักรังสีเทคนิค จะมาให้ข้อมูลที่น่าสนใจค่ะ

Share
ผู้ที่เขียนบทความ
พญ.พุทธิพร  เนาวะเศษ
พญ.พุทธิพร เนาวะเศษ
ศัลยศาสตร์ทั่วไป และศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา (Surgery,Surgical Oncology)
ข้อมูลแพทย์