วันนี้ (9 สิงหาคม 2566) ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมด้วย นายแพทย์วสันต์ อภิวัฒนกุล ผู้อำนวยการบริหาร ดร.รุ่งอรุณ เกศวหงส์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัทโรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) กับ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ศิริ ทาโต คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ ร่วมลงนาม เพื่อประสานความร่วมมือ ด้านการพัฒนาบุคลากร การจัดการศึกษา การบริการวิชาการทางการพยาบาล และกิจกรรมต่าง ๆ ของทั้งสองสถาบัน โดยมี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ และ คณาจารย์ บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นเกียรติในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ณ โซน Coffee & Library ชั้น 3 โรงพยาบาลไทยนครินทร์