คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางฟิสิกส์ หรือทางฟิสิกส์การแพทย์
 • มีใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ระดับสูง

 

รายละเอียดของงาน

 • ปฏิบัติงานการวางแผนการรักษาด้วยรังสีร่วมกับรังสีแพทย์
 • ปฏิบัติงานการตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณรังสีและเครื่องมือทางรังสีรักษา
 • ตรวจสอบความปลอดภัยจากรังสีของหน่วยงานและหน่วยงานอื่นเพื่อให้ผู้รับบริการด้วยรังสีให้รับความปลอดภัยจากรังสี
 • ประสานงานและรับผิดชอบเรื่องการขอใบอนุญาตสำหรับสถานประกอบการด้านรังสีตามกฎหมายกำหนด
 • ปฏิบัติงานด้านฟิสิกส์รังสี ตรวจสอบอุปกรณ์รังสีเพื่อให้เครื่องกำเนิดรังสีอยู่ในสภาพที่ถูกต้องได้มาตรฐาน และปลอดภัย ตรวจสอบการแผ่รังสีทั้งในด้านการแพทย์ และสิ่งแวดล้อม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ ได้
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โรงพยาบาลไทยนครินทร์

จำนวนที่รับ :  1  อัตรา

เงินเดือนเงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงานและผลประกอบการ

 

สวัสดิการ

 • ค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลของครอบครัว
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปีและประกันชีวิต
 • สวัสดิการส่วนลดค่าทันตกรรม
 • ค่าครองชีพ
 • โบนัสตามผลประกอบการของโรงพยาบาล
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ