Shopping Cart

No products in the cart.

ผ่าตัดปลูกถ่ายไต แบบ personalize healthcare

Personalized Health Care ที่ไทยนครินทร์ มีการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมอย่างไร

มาฟังคำตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผศ.นพ. ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล และผศ.นพ. ธนรร งามวิชชุกร

Share