Shopping Cart

No products in the cart.

วิกฤต COVID-19 คุณแม่ตั้งครรภ์เสี่ยงแค่ไหน?

ท่ามกลางสถานการณ์ COVID–19 กำลังแพร่ระบาด คุณแม่ตั้งครรภ์หลายๆ ท่าน คงเกิดอาการวิตก และกังวลว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้จะสามารถก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน จนเป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์และทารกในครรภ์หรือไม่?

พญ.จิระดา พานิชขจรกุล สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มีความชัดเจนของเรื่องนี้มาอธิบายให้ฟังค่ะ

 

EP.1

http://youtu.be/27uZNdHt3Ww

 

EP.2

 

Share
ผู้ที่เขียนบทความ
พญ. จิระดา พานิชขจรกุล
พญ. จิระดา พานิชขจรกุล
สูติแพทย์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ข้อมูลแพทย์