Shopping Cart

No products in the cart.

รังสีรักษาคืออะไร?

รังสีรักษา เป็นส่วนประกอบหนึ่งของการรักษาโรคมะเร็ง โดยโรคมะเร็งส่วนใหญ่แล้วบทบาทการรักษาจะมีทั้งการผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัดและการฉายรังสี ซึ่งประมาณ 50% ใช้การรักษาด้วยรังสี ตัวอย่างของโรคที่ใช้รังสีรักษา เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก

WE Beat Cancer ‘ป้องกัน-ค้นหา-รักษา-ฟื้นฟู-ติดตาม’ มะเร็ง…เอาชนะได้

Share
ผู้ที่เขียนบทความ
นพ.นิรวิทธ์ รัชพงษ์ไทย
นพ.นิรวิทธ์ รัชพงษ์ไทย
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ข้อมูลแพทย์