โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมบรรยายธรรม หัวข้อ ‘ทำงานโรงพยาบาลอย่างไร ให้จิตและกายเป็นสุข’ โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อให้บุคลากรสามารถนำหลักธรรมคำสอนมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และเป็นแนวทางยึดถือและปฏิบัติในการดำเนินชีวิต โดยมีผู้บริหาร แพทย์ และบุคลากรภายในองค์กร สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4