Shopping Cart

No products in the cart.

รพ.ไทยนครินทร์ ร่วมกับ ไทยฮอนด้า จัดกิจกรรม ‘ภารกิจพิชิตไขมัน’ FAT ATTACK ปี2

Share

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด (บริษัทคู่สัญญา) จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ “ภารกิจพิชิตไขมัน” (FAT ATTACK) ปี 2 ให้กับพนักงานไทยฮอนด้า โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพมากกว่าการรักษาโรค ภายในงานมีกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดองค์ประกอบของร่างกาย กิจกรรมเสริมสร้างพลังบวก ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ โดย พญ.อรกมล อินกองงาม แพทย์หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพองค์รวม พร้อมสาระดีๆ เกี่ยวกับคำแนะนำสำหรับการดูแลสุขภาพฟัน โดยพยาบาลวิชาชีพจากศูนย์ทันตกรรม กิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการที่ดีและการสาธิตทำอาหารเพื่อสุขภาพ โดยนักกำหนดอาหาร

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับความรู้คำแนะนำดีๆ ในช่วง NCDs : กลุ่มอาการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดย พญ.กรกฎ ดำรงกิจชัยพร แพทย์ประจำศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ พร้อมกับสาธิตการออกกำลังกายและการแก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรม โดยนักกายภาพบำบัด ภายในงานยังมีกิจกรรมเล่นเกมสันทนาการพร้อมรับของที่ระลึก โดยมีพนักงานให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และสาขาสำโรง