Shopping Cart

No products in the cart.

พนักงานดูแลสวน

รายละเอียดของงาน

 • ดูแลงานด้านต้นไม้ ทั้งภายในและภายนอกของโรงพยาบาล และประสานงานกับบริษัทคู่สัญญาที่เข้ามาตัดแต่งต้นไม้
 • จัดเตรียมอุปกรณืในการตกแต่งงานสวน
 • รถน้ำต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ฉีดยาฆ่าแมลง
 • ดูแลและปฏิบัติงานแทนพนักงานทำความสะอดากระจกทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ  20  ปีขึ้นไป เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
 • วุฒิการศึกษา   ปวช. ขึ้นไป
 • ชำนาญในการตกแต่งและเพาะชำต้นไม้พอสมควร
 • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการตกแต่งงานสวน
 • หากมีประสบการณ์ด้านการดูแลสวนพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลไทยนครินทร์

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

สวัสดิการ

 • ค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลของครอบครัว
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปีและประกันชีวิต
 • สวัสดิการส่วนลดค่าทันตกรรม
 • ค่าครองชีพ
 • โบนัสตามผลประกอบการของโรงพยาบาล
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ
Share