คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • มีทักษะในการประสานงานและการเจรจาที่ดี
 • สามารถพูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

 รายละเอียดของงาน

 • ให้บริการเรื่องสิทธิการเบิกต่างๆ
 • ประสานงานเรื่องเอกสารการใช้สิทธิรักษาพยาบาลให้ถูกต้องครบถ้วน
 • แนะนำและอธิบายเรื่องสิทธิเบิกต่างๆ ให้กับผู้รับบริการภายในและภายนอก
 • แนะนำเรื่องสิทธิ์เบิกประกันต่างๆ ในการใช้เครดิต ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน
 • ติดตามเอกสารการใช้สิทธิ์เบิกที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารการเบิกต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
 • ประสานงานแพทย์ พยาบาล ด้านข้อมูลการรักษา ในเอกสารใบเครมที่ไม่ครบถ้วน เพื่อสิทธิในการเบิกของผู้รับบริการ
 • ประสานตามห้องตรวจ เพื่อตรวจสอบบัตรประกันและสิทธิในการรักษาพยาบาล และให้ข้อมูลกับผู้รับบริการ
 • อธิบายรายละเอียดการใช้สิทธิประกันอุบัติเหตุ เพื่อให้ผู้รับบริการ ทราบเงื่อนไขการให้เครดิตก่อนการรักษาพยาบาล
 • งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนที่รับ
2 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อได้วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างรอบเวลา 9.00 น. และ 13:00 น.

วิธีการสมัคร

 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 12 ห้อง 1234 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงานResume มาที่Email: recruit@thainakarin.co.th
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3946, 3949  หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ