คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • มีทักษะในการประสานงานและการเจรจาที่ดี
 • สามารถพูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

 รายละเอียดของงาน

 • จัดหาห้องพักให้ผู้ป่วย Admit
 • แนะนำประเภทห้อง อัตราค่าบริการ ห้องพัก กฏระเบียบปฏิบัติของการพักรักษา
 • ติดตามเอกสารการใช้สิทธิ์เบิกที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารเบิกต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
 • ประสานงานผู้ป่วย/ญาติ กรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ที่ห้องฉุกเฉิน เพื่อแนะนำสิทธิ์การเบิกต่าง ๆ
 • ประสานกับ Ward ในการขอห้องพักให้ผู้ป่วย
 • ประสานงาน กับเคาน์เตอร์แจ้ง Ward ที่ผู้ป่วย Admit
 • ประสานงานในการย้ายโรงพยาบาลผู้ป่วย ญาติ กรณีต้องการใช้สิทธิ์การรักษาโรงพยาบาบต้นสังกัด
 • งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนที่รับ
2 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อได้วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างรอบเวลา 9.00 น. และ 13:00 น.

วิธีการสมัคร

 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 12 ห้อง 1234 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงานResume มาที่Email: recruit@thainakarin.co.th
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3946, 3949  หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ