Shopping Cart

No products in the cart.

รู้จัก ‘Thainakarin Wellness Center’

ดูแลสุขภาพเชิงรุก…ป้องกันก่อนป่วย

‘Thainakarin Wellness Center’ ศูนย์ตรวจสุขภาพเชิงลึก ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพตั้งแต่ก่อนเกิดโรค ทำให้ผู้เข้ารับบริการสามารถทราบถึงการทำงานที่แท้จริงของร่างกาย เพื่อการวางแผนในการดูแลตนเอง เพิ่มความแข็งแรง ชะลอความเสื่อมของร่างกาย แก้ปัญหาสุขภาพอย่างตรงจุด

  • Thainakarin Wellness Center คืออะไร?
  • มีบริการอะไรบ้าง?
  • ตรวจสุขภาพเชิงลึกสำคัญอย่างไร?

พญ.อรกมล อินกองงาม แพทย์หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพองค์รวม มีความชัดเจนของเรื่องนี้มาอธิบายให้ฟังค่ะ

 

Share
ผู้ที่เขียนบทความ
พญ. อรกมล อินกองงาม
พญ. อรกมล อินกองงาม
แพทย์ประจำศูนย์ Wellness โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ข้อมูลแพทย์