หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์, ออกแบบระบบ และปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพและมีความถูกต้อง
 • พัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมเสนอแนะแนวทางหรือข้อคิดเห็น
 • ติดตั้ง ทดสอบ และปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือ
 • จัดทำคู่มือ และเอกสารประกอบการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และเครื่องมือให้สอดคล้องตามมาตรฐาน
 • สื่อสารและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการเตรียมทดสอบซอฟต์แวร์ (UAT ) พร้อมเตรียมซอฟต์แวร์สำหรับนำไปติดตั้งบนระบบจริง (Production )
 • ส่งมอบงานภายในระยะเวลา และตามขั้นตอนที่กำหนดของโครงการ
 • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดในซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นได้
 • ศึกษาความรู้และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ในการพัฒนาซอฟต์แวร์

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย/เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยPHP- Laravel Framework, Python, .Net framework
 • มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบฐานข้อมูลSQL Server, MySQL
 • หากมีความรู้ในด้าน Kubernetes, Docker, GitHub จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความรู้ในReactive Programming จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทําความเข้าใจในการทำSRS (Software Requirement Specification) เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานเป็นทีม และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

 

จำนวนที่รับ

1 อัตรา

เงินเดือน

เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อได้วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ระหว่างรอบเวลา 9.00 น. และ 13:00 น.

วิธีการสมัคร

 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 12 ห้อง 1234 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงานResume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3946, 3949  หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ